Sejarah Desa Sokawera

 

 

 

 

 

Sejarah Desa Sokawera disajikan dalam Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia

 

I.   BAHASA JAWA : 

 

MULA BUKANE DIARANI DESA SOKAWERA

KARACIK, 1 JANUARI 2008

 

 

ATUR BEBUKA

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarokatuh.

            Para sutresna tuwin para kadang permati ingkang dahat kinurmatan. Akanti raos syukur dumateng gusti ingkang maha agung dene kawula taksih saged ngracik riwayat mula bukanipun Dusun Sokawera  lan sakiwa tengenipun. Saperlu kangge nyekapi pamundutipun para sanak kadang ingkang sami betahaken.

            Sejatosipun sampun kaping kalih kawula ngracik bab meniko:

            Sepindah nalika bade wonten lomba Dusun, nalika Sokawera dados juwara tingkat kabupaten. Saperlu kangge persyaratan lomba. Kaping kalihipun nalika bade wonten lomba Kesenian Genjring Kunclung. Dene racikan ingkang kaping tigo meniko, sageda dipun damel arsip dusun (Dokumentasi) lan dipun sebar luasaken dateng para kadang ingkang betahaken, sagedipun lestarekaken dumateng para generasi penerus.

            Dene mula bukanipun kulo saged ngracik riwayat meniko antawisipun tahun 1950 makaten : Satunggaling pamong dusun Wiryadira asmanipun, piyambakipun Bau wilayah Menceg. Menawi kaleres lenggahan piyambakipun sok ngendika yen sing ngerti babad Desa Sokawera saliyane aku ora ana sing ngerti, sebab aku sing nyekel pakeme (anggenipun mestani meniko pakem).

            Kulo nyueun piterang pakeme niku wujud napa pak Bau?. Niku wujude buku cilik tulisane jawa. Bok kulo dipun paringi ampil, saestu diparingaken leres bukunipun sampun amoh, kadus sampun atusan tahun, tulisanipun aksara jawi.

            Saterasipun kulo simak ngantos ngertos saestu kulo cocogaken kaliyan piyambakipun. Piyambakipun namung mantuk-mantuk kaliyan sampun leres niku. Nilu apike diganti mawon bukune nganggo tulisan jawi malih, wong pak guru saged nulis jawi ikih. Makaten pangertosan riwayat mula bukanipun nami Dusun Sokawera lan sakiwa tengenipun. Dene riwayat meniko kados kasebat lembaran candakipun.

                                                                                               

Karacik ingkang kaping 3

Sokawera, 1-1-2008

 

KARSIDI 

 

 

 

MULA BUKANE DIARANI DESA SOKAWERA LAN SAKIWO TENGENE

 

 

Bismillahir rahmanir rahim.

            Nalika samono ana sawijining padukuhan jenenge SUDIKAMPIR, nek saiki ana sakidule kuburan desa Gununglurah, sing ana sisih lor. Ing kono ana somahan asmane kyai SARAKERTI, dene garwane asmane SARAGATI. Kagungan putra 3 (telu) kakung kabeh, 1 asmane NURSUPI, 2 KENDANG GEMULUNG, dene nomer 3 MADULAH.

            Wektu semeno wis jaman ke Islaman (Kayane abad 15), katitik panjenengane wis pada nglakoni solat 5 wektu. Kyai sarakerti lan garwane nek solat ana ing kali milih watu sing gede, supaya cukup kanggo solat wong loro karo garwane.

            Gandeng solat antarane wong lanang karo wqadon ora kena bareng, dadi watu sing kanggo solat dijait nganggo drijine supaya katon sigar.Watu mau banjur diarani watu janji (saiki dununge ana saloring buh kali mengaji). Ki sarakerti lan ni saragati nek pinuju solat bareng menyang kali, solate ana sanduwuring watu mau. Nuju sawijining esuk kebener wong loro mau pada bareng-bareng solat subuh ana ing watu mau, dumadakan ana banjir gede saka lor.

Nanging bareng banjir mau tekan saloring wong loro sing lagi solat mandeg. Ki sarakerti njur ngendika, aku gumun ingatase banjir kok gelem mengaji karo wong solat. Mula kali mau banjur ketelah (diarani) kali MENGAJI, sebab sawijining banjir kang gelem ngajeni (mengaji) karo wong kang lagi solat.

            Nuju sawijining sore ki sarakerti ngajak karo putrane telu menyang sawetan kali mengaji, “ Cah ayo jajal-jajal pada menyang alas wetan kali kuwi, rupane alas wetan kali durung tau ana sing ngambah”. Bocah-bocah pada manut melu.

            Bareng wis tekan sawetan kali Mengaji, pada lleren rembugan. Alas iki rupane durung tau ana sing ngambah, isih wujut alas bebandotan, buktine arep mlaku bae kudu babad kage dalan disit.

“aku ini arep kepengin weruh alas wetan iki kaya apa kahanane. Keprime panemumu kabeh? Apa pada ceceg ? (cocog ?) bocah-bocah putrane pada ceceg (cocog). Mula ketelah grumbul MENCEG ( Saka tembung Ceceg utawa Cocog ).

            Nek pada ceceg ayo saiki pada enggal bali saperlu pada tata-tata uborampen sing perlu digawa dina ngesuk. Sebab ora mung sedela, nanging arep lawas lan ngliwati panggonan sing angel, angker lan wingit.

Dina ngesuk umun-umun wis bisa budal.

 

            Sawise kabeh wis pada tumata banjur budal. Pernahe sawise nyabrang Kali Mengaji mengetan madan ngalor setitik. Lakune tansah sinambi babad gawe dalan kanggo liwat.

Bareng tekan sawijining kali cilik pada leren banjur diarani kali Depok, dununge ana sakulone grumbul Larangan.

            Sajrone madepokan putrane Nursupi sing pembarep pamit arep maratapa mengalor pernahe. Deweke terus budal.

            Bareng wis oleh sawetara dina, putrane sing loro Kendang Gemulung lan Madulah supaya nusul. Bocah loro pada mangkat kanti nggawa sangu sega sing dilawuih iwak lunjar. Lakune wong loro uga ngalor pernahe munggah gunung, bareng tekan gumuk wong loro pada kepanasen. Mula banjur pada leren gawe aling-aling pondokan karo wit andong. Sauwise ngaso pada nerusna lakune nganti tekan spinggiring kali ciliksing lagi kanggo maratapa dening sedulure tua Nursupi.

            Sauwise pada bage-binage banjur pada bukak sangune, sajrone pada dahar bareng, iwak lunjar sing kanggo lawuh erine pada dibalangake menyang kali. Anehe eri iwak lunjar pada urip dadi iwak maneh. Mula kali mau banjur di arani kali Jlari ( asal saka tembung lunjar sing asale saka eri ). Sabanjure terus pada kondur menyang Depok sowan ramane.

            Ora antara sue bali saka maratapa Nursupi nandang gerah, nganti dadi sedane. Jisime ora de gawa mulih menyang sudikampir nanging pada de gawa mangidul pernahe. Sawise tekan sawijining panggonan pada leren ngaso. Bareng wis sue olehe pada ngaso ki Surakerti ngendika : “ Eh bocah-bocah iki jisime aja dienggo kembangan bae”. Mula padukuhan mau banjur diarani DUKUH KEMBANG ( saiki dununge ana sakidule Dukuh Menceg ). “ ayo saiki pada diterusake digawa, pada dipetek ( dikubur) alas kidul kana. Bareng wis tekan alas kono jisim banjur dipetek ( dikubur). Besuk alas iki bakal kanggo paseban. Mula banjur diarani alas paseban (WANNALABA). Biyen dikeramatna, nek saiki wis ora. Biyen nek arep pada njago Lurah pada nyapu menyang Wanalaba.

            Sawise paripurna pada enggal-enggal bali menyang padepokan maneh, saperlu pada ngaso. Sabanjure sawise pada ngaso pada nerusake lakune mengetan prenahe.

            Sawise tekan sawijining panggonan, pada leren saperlu arep nglakoni kewajiban Sholat Dzuhur. Naging wong telu pada kebingungen amerga ora ana banyu babar pisan. Goleki mrana-mrene kepeksa ora ana banyu babar pisan. Mula wong telu mau banjur pada nyuwun bareng-bareng karo kang Maha Kuasa, supaya diparingi banyu kanggo wudu. Dumadakan ana banyu kang mudal saka sajroning lemah gede banget, mula panggonan mau kinaran BANYUMUDAL (biyen pada dipundi kangge nenepi, malah didodoki patung cilik barang, nek saiki wi sora). Mung banyune saiki isih, nek biyen kanggo nyukupi pertanian nek saiki wis kanggo kebutuhan masyarakat dienggo air minum.

            Sabanjure wong telu mau pada nerusake tindake ngidul ngetan parane. Bareng tekan sawijining panggonan pada leren, sebab pada gumun dene ing tengahing alas ana panggonan kang bawera ( amba tur rata ) isih tetukulan kembang soka. Mula banjur kinaran SOKAWERA ( Kembang Soka kang tukul ana tanah kang bawera / amba rata ).

            Kados langkung prayogi para kadang Sokawera sami nanem kembang Soka kangge mengenang Asma Sokawera.

            Sajrone ana ing Sokawera olehe Golek banyu kanggo wudu ngetan parane. Kebeneran nemu sawijining kali rada gede tur banyune jero. Anehe bareng lagi pada wudu banyu mau mambu wangi kaya ambuning kembang. Dadi diarani kali Kembang, gandeng kembang basane sekar banjur kebacut diarani KALI SEKAR Nganti seprene. ( Nuwun sewu sejatosipun nami Dusun, nami Kali, nami Kota, namining tiyang lan sapiturute boten kenging dibasakake, nuwun )

            Saking sokawera tindakikpun tiyang tetiga ngidul ngetan malih, ngantos ngliwati kali Sekar terus ngidul ngetan. Sinareng sampun dumugi sawenehing panggenan sami kendel kalian ngarang-ngarang bade damel panggenan sholat.

            Ananging nembe kewamon acung-acung kalian ngarang-ngarang banjur ana wong 9 (sanga) teka karo ngendika mekaten : “ eh ki sanak olehe ngarang arep gawe panggonan sholat aja diterusaken, besuk bae yen wis ana rejaning jaman, sebab iki panggonan kang angker lan wingit banget. Ki Sarakerti ngendika karo putrane : “apike aja pada diterusake olehe gawe panggonan sholat, aja-aja wong sanga sing liwat kae bangsaning Wali Sanga”. Wong mau tekane sekang kulon, mulo sing arep kanggo gawe panggonan sholat diarani KARANGPUCUNG. Sebab nembe di karang karo acung-acung. Dene wong sanga sing tekane sekang kulon, sakuloning Karangpucung diarani WALANGSANGA sebab mbok menawa Wali Sanga.

            Sekang Karangpucung pada mlaku mengulon rada ngalor setitik ngliwati Kali Sekar terus munggah setitik.

            Gandeng pada payah banget, sawise munggah pada ngaso karo leyeh-leyeh turon. Lagi bae enak-enakan turon, ana wong 5 (lima) liwat sacedake, weruh wong telu lagi pada ngaso karo turon. Wong mau grendengan karo lunga, “ ora lumrah ingatase neng tengah alas kok ana wong lagi pada turon”. Ki Sarakerti ngendika, kae wong kok ngagul temen, lagi ngaso dewek-dewek kok diaruh-aruhi. Mula diarani Grumbul Glempang sebab wong sing liwat ngagul lan gumampang).

Sabanjure wong telu mau pada kondur marang Sokawera.

            Kacarita sateruse Ki Sarakerti kondur menyang Sudikampir, dene putrane sing loro pada nerusake manggon aneng Desa Sokawera ketelah nganti tekan sedane.

            Sawise seda KENDANG GEMULUNG di petek (dikubur) ana kuburan sakulon Desa Sokawera katelah nganti saiki diarani Kuburan Kendang Gemulung. Dene MADULAH di petek ana Saloring Desa Sokawera, ketelah Kuburan Madulah.

            Dene Ki Sarakerti sawise kondur Sudikampir banjur lunga arep maratapa mengalor prenahe. Naging bareng munggah gunung panjenengane ora kuwat, rongoh nganti tekan sedane ana kono. Mulo kinaran Krangehan (Panggonan kerongehan)

            Mekaten ingkang saged kawulo racik kanti dasar sakwontenpun ingkang kulo aturaken teng nginggil.

            Sedoyo lepat nyuwun pangaksama. NUWUN !!!

 

Karacik, 1 Januari 2008

Dening

 

KARSIDI (Mantan Sekdes Desa Sokawera)

           

           

           

 

 

   

 

 

 II.   BAHASA INDONESIA

           

 

ASAL USUL DESA SOKAWERA DAN SEKITARNYA

 

Pada Zaman  dahulu kala ada sebuah tempat padepokan yang bernama SUDIKAMPIR, (sekarang lokasinya berada di sebelah selatan Kuburan Desa Gununglurah yang berada di sebelah Utara, karena kuburan Desa Gununglurah itu ada dua yaitu sebelah selatan dan sebelah utara). Di padepokan inilah tinggal seorang pertapa Sakti bernama Kyai SARAKERTI dan Istrinya yang bernama SARAGATI. Keduanya dikarunai 3 orang anak laki-laki. Anak yang pertama bernama NURSUPI, yang kedua bernama KENDANG GEMULUNG dan yang ke tiga bernama MADULAH.

            Pada saat itu sudah memasuki Zaman keIslaman (Sekitar Abad 15 ), dibuktikan dengan mereka sudah melaksanakan Sholat 5 Waktu. Ki Sarakerti dan Istrinya Nyai Saragati ketika melaksanakan sholat beliau memilih melaksanakannya di sebuah sungai tepatnya di atas batu yang lebar dan besar, agar dapat digunakan untuk melaksanakan sholat berjama’ah bersama istrinya.

            Karena ketika melaksanakan sholat bersama atau berjama’ah antara seorang laki-laki dan seorang permpuan harus ada pembatas tidak boleh saling berdekatan maka batu yang digunakan untuk sholat di gores dengan ujung jarinya supaya terbelah dan kelihatan ada pembatas. Batu tersebut dinamakan WATU JANJI (sekarang letaknya ada di sebelah utara Jembatan Sungai Mengaji). Ki Sarakerti dan Istrinya Nyai Saragati ketika akan melaksanakan sholat bersama di sungai maka mereka melaksanakan sholatnya tepat di atas batu tersebut.

            Disuatu pagi hari secara kebetulan dua orang tersebut sedang melaksanakan sholat Subuh secara berjama’ah di atas batu tadi, tiba-tiba datanglah banjir besar dari utara secara tiba-tiba banjir tersebut berhenti di dekat orang yang sedang melaksanakan sholat. Setelah sholat selesai Ki Sarakerti sempat terkesima dan bergumam ” saya heran, ada banjir kok mau menghormati (ngejeni) orang yang sedang melaksanakan sholat “. Sejak saat itu sungai tersebut dinamakan Sungai MENGAJI, sebab ada sebuah banjir yang mau menghormati (Ngejeni / Mengaji) kepada orang yang sedang sholat.

            Pada suatu sore hari Ki Sarakerti mengajak putranya bertiga ke wilayah sebelah timur  sungai Mengaji, “Anak-anak ayo kita berjalan-jalan ke arah timur sungai, sepertinya hutan di sebelah timur sungai belum pernah ada yang menjamah”. Kata Sarakerti. Kemudian ketiga anaknya mengikuti.

            Setelah sampai di hutan sebelah timur sungai Mengaji mereka lalu beristirahat dan bermusyawarah. Ki Sarakerti berkata “ hutan ini rupanya belum pernah ada yang menjamah, masih berupa hutan belantara, buktinya mau berjalan saja harus memangkas pepohonan untuk lewat karena belum ada jalan setapak untuk memasuki hutan tersebut ” lalu berkata lagi “ sebenarnya saya ingin melihat hutan disebelah timur sana, bagaimana pendapat kalian?” tanya Ki Sarakerti kepada anaknya. “ apakah kalian semua pada Ceceg ( Cocok) ?. Anak-anak menjawab “ Ceceg ( Cocok)”. Maka wilayah itu disebut Grumbul MENCEG (asal kata Ceceg / Cocok). “ kalo setuju mari kita pulang untuk berkemas-kemas menyiapkan barang-barang dan keperluan yang harus dibawa besok, karena tidak hanya sebentar, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama melewati tempat yang sulit, angker dan keramat, besok pagi buta kita berangkat”.

            Setelah semuanya siap mereka lalu berangkat menuju ke arah timur laut, sambil menebas pepohonan untuk lewat. Kemudian sampailah mereka di sebuah sungai kecil lalu mereka beristirahat dan membuat padepokan. Maka sungai tersebut dinamakan KALI DEPOK ( posisi sekarang sungai tersebut berada di sebelah barat Grumbul Larangan ).

            Setelah tinggal lama di Padepokan anak pertamanya yang bernama NURSUPI berpamitan akan bertapa ke utara, lalu dia berangkat. Selang waktu beberapa hari, kedua anaknya yang bernama Kendang Gemulung dan Madulah supaya menyusul. Kedua nak tersebut berangkat dengan membawa bekal nasi dengan lauk ikan Lunjar. Keduanya juga berjalan ke arah utara mendaki pegunungan. Setelah sampai diatas bukit keduanya merasakan cuaca yang sangat panas karena terik matahari maka mereka beristirahan dengan membuat pondokan yang terbuat dari pohon Andong. Maka tempat tersebut di namakan Pondok Andong. Setelah beristirahat lalu mereka meneruskan perjalanan hingga sampailah mereka di tepian sungai kecil yang digunakan untuk bertapa saudara tuanya yang bernama NURSUPI.

            Setelah sampai di lokasi tersebut mereka membuka bekal yang dibawanya yaitu berupa Nasi Liwet dengan lauk ikan Lunjar. Ikan lunjar yang di makan untuk lauk, tulangnya di lempar ke sungai di dekatnya, anehnya tulang ikan tersebut berubah dan hidup menjadi ikan lagi. Maka sungai tersebut dinamakan KALI JLARI (asal kata dari ikan LUNJAR yang berasal dari ERI / Tulang). Kemudian mereka bertiga pulang ke Padepokan Ayahnya yang bernama Ki Sarakerti. Tidak berselah lama setelah pulang dari bertapa, anak dari Ki Sarakerti yang bernama NURSUPI menderita sakit lalu meninggal. Jazatnya tidak di bawa pulang ke Sudikampir tetapi oleh Ki Sarakerti dan kedua anaknya membawa Jazat NURSUPI ke selatan. Setelah sampai di suatu tempat, mereka lalu beristirahat. Setelah lama beristirahat, Ki Sarakerti berkata “ hai anak-anak, jazat ini jangan untuk kembangan ( pajangan) saja”. Maka tempat yang digunakan untuk intirahat tersebut dinamakan DUKUH KEMBANG (Lokasinya sekarang berada di sebelah selatan Grumbul Menceg). “ayo kita bawa jazat ini untuk di makamkan di hutan sebelah selatan sana”. Kata Ki Sarakerti. “Suatu saat nanti hutan ini akan digunakan untuk persemayaman maka hutan ini di namankan PASEBAN ( WANALABA) dulu tempat ini dikeramatkan namun sekarang sudah tidak lagi. Dulu kalau ada orang yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa/ Njago Lurah maka mereka datang untuk nyekar dan berziarah ke makam ini.

            Setelah selesai mereka bergegas pulang ke Padepokan untuk beristirahat, setelah mereka beristirahat lalu melanjutkan perjalanan kembali ke arah timur. Sesampainya di sebuat tempat mereka lalu beristirahat untuk melaksanakan sholat Dzuhur. Namun ketiga orang tersebut kebingungan mencari air, mereka sudah berusaha mencari kesana kemari namun tidak menemukan. Lalu ketiganya memanjatkan doa bersama-sama kepada yang kuasa agar diberi air untuk berwudhu. Tiba-tiba ada air yang muncrat dari bumi maka tempat tersebut dinamakan BANYUMUDAL. (Dulu tempat ini di puja dan dikeramatkan untuk menyepi. Bahkan ada patung kecil dilokasi tersebut namun sekarang sudah tidak ada). Airnya sampai sekarang masih, dulu ait tersebut dipakai untuk pertanian sekarang digunakan untuk kebutuhan air minum masyarakat.

            Lalu ketiga orang tersebut meneruskan perjalanan ke arah tenggara, sampailah mereka pada suatu tempat yang sangat indah, mereka kagum dan terheran-heran karena ditengah hutan yang lebat ada sebuah tempat yang indah dan Bawera, yaitu sebuah hamparan tanah yang lebar dan rata, di tempat tersebut tumbuh bunga SOKA yang berwarna merah menyala penuh dengan keindahan. Maka tempat tersebut dinamakan SOKAWERA (bunga Soka yang tumbuh diatas tanah yang Bawera atau lebar dan rata).

            Maka lebih baik dianjurkan kepada seluruh warga Desa Sokawera supaya menanam Bunga Soka untuk mengenang nama Sokawera.

            Selama berada di Sokawera mereka mencari air untuk berwudhu dengan berjalan menuju ke arah timur. Secara kebetulan mereka menemukan sebuah sungai yang agak lebar dan airnya dalam. Anehnya setelah mereka berwudhu di sungai tersebut mereka mencium aroma air sungai yang sangat harum seperti aroma bunga. Maka sungai tersebut dinamakan KALI KEMBANG bahasa krama inggilnya jawa adalah Sekar maka sampai sekarang sungai tersebut oleh warga setempat dinamakan KALI SEKAR. (mohon maaf sebenarnya nama Dusun, Nama Sungai, Nama Kota, Nama Orang dan sebagainya tidak boleh di terjemahkan dalam bahasa Jawa Krama Inggil, Terima kasih).

            Dari Sokawera mereka bertiga berjalan menuju arah tenggara sampai melewati Sungai Sekar, mereka terus melangkah hingga pada suatu saat mereka sampai pada sebuah tempat. Lalu mereka beristirahat sambil mengarang atau merencanakan untuk membuat tempat sholat.

            Baru saja mereka membicarakan untuk membuat tempat sholat secara tiba-tiba munculah 9 orang yang menghampiri mereka dan sembilan orang tersebut berkata “ hai Kisanak rencana kalian untuk membuat tempat sholat jangan diteruskan, besok saja kalau zaman sudah ramai sebab tempat ini merupakan tempat yang sangat angker dan keramat”. Lalu Ki Sarakerti berkata kepada anak-anaknya. “baiknya rencana membuat tempat sholat jangan diteruskan, jangan-jangan orang yang menemui kita tadi adalah sebangsa Wali Sanga”. Orang tadi munculnya dari arah barat maka tempat yang akan dipakai untuk sholat dinamakan Grumbul KARANGPUCUNG, Sebab asal kata dari dikarang atau di rencanakan sambil Acung-acung atau mengacungkan tangan, sedangkan lokasi di sebelah barat Karang Pucung yang dijadikan tempat untuk lewat sembilan orang tersebut dinamakan Grumbul WALANGSANGA karena diperkirakan orang tersebut Wali Sanga.

            Dari wilayah Karang Pucung mereka melanjutkan perjalanan menuju Barat laut melewati Sungai Sekar dan naik sedikit ke arah dataran yang lebih tinggi. Karena mereka sudah sangat kelelahan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sambil tiduran santai. Disaat sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, ada 5 (lima) orang lewat di dekatnya. Melihat tiga orang sedang beristirahat sambil tiduran maka kelima orang tadi bergumam sambil berlalu, “ bisa-bisanya ada orang tidur kok ditengah hutan benar-benar tidak tau diri”. Setelah kelima orang itu berlalu, Ki Sarakerti berkata dalam hati “ orang itu benar-benar sombong (ngagul) melihat orang istirahat kok ditegur dan bicarakan yang tidak enak”. Maka sampai sekarang tempat yang digunakan untuk istirahat tersebut dinamakan Grumbul GLEMPANG (sebab orang yang lewat tadi orang yang Ngagul/sombong dan Gumampang/gegabah). Setelah mereka cukup beristirahat akhirnya mereka kembali ke wilayah Sokawera.

            Selanjutnya menurut ringkasan cerita Ki Sarakerti lalu pulang ke Sudikampir, (padepokan asalanya yang berada di sebelah selatan kuburan Desa Gununglurah ) sedangkan kedua anaknya tetap tinggal di wilayah Sokawera sampai dengan meninggalnya beliau.

            Setelah meninggal Kendang Gemulung di makamkan di Kuburan Sokawera sebelah barat sampai dengan sekarang Kuburan tersebut dinamakan Kuburan Kendang Gemulung. Sedangkan Madulah dimakamkan di wilayah Desa Sokawera sebelah Utara dan Kuburan ini juga terkenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kuburan Madulah.

            Sedangkan Ki Sarakerti setelah pulang ke Sudikampir lalu pergi dengan tujuan bertapa ke arah utara. Tetapi setelah naik gunung beliau tidak kuat, hingga beliau meninggal diwilayah tersebut. maka daerah tersebut terkenal dengan nama KRANGEHAN ( dalam bahasa jawa Panggonan Kerongehan ).

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

 

Sejarah singkat Desa Sokawera adalah :  Desa Sokawera di temukan sekitar Abad 15 pada  zaman keislaman oleh Seorang kyai benama SARAKERTI dan Ketiga Putranya yang bernama NURSUPI, KENDANG GEMULUNG dan MADULAH.

Nama SOKAWERA berasal dari kata SOKA yang berarti Bunga Soka dan WERA yang berarti lebar dan rata.

Sehingga arti SOKAWERA adalah Bunga Soka yang tumbuh diatas tanah yang indah lebar dan rata).

Dulu wilayah Desa Sokawera masih berupa hutan belantara yang belum di jamah manusia, Desa Sokawera ditemukan pertama dalam perjalanan dari wilayah barat menuju timur menyeberangi sungai Mengaji, maka penduduk Desa Sokawera tertua adalah di wilayah Barat tepatnya diwilayah Menceg Wanalaba dan Kubangan dan petualangan penemuan Grumbul Desa Sokawera berakhir diwilayah Glempang.

 

 

Demikianlah sejarah singkat tentang Asal Usul Desa Sokawera semoga dapat menjadi referensi dan acuan bagi warga yang ingin mengetahui asal usul Desa Sokawera. Tulisan ini berdasarkan kisah turun temurun yang di kutip dari tulisan asli mantan Sekdes Desa Sokawera Bapak Karsidi (ALMARHUM). Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia pada ;

 

Hari : Kamis, 17 September 2015

Oleh : Tim Penyusun Sejarah Desa Sokawera

  1. Mukhayat
  2. Ali Imron
  3. Khotib Imam Wahyudi
  4. Misbah
  5. Umar Sahid
  6. Ali Mufti
  7. Suratno S.Pd I)

 

Penulisan sejarah ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang kontruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyajian sejarah Desa Sokawera, kami juga mempersilahkan bagi Nara Sumber yang lainnya apabila mempunyai cerita tentang Legenda atau Asal-usul Desa Sokawera dengan versi yang lain, kami persilahkan untuk menyampaikan kepada Tim Penyusun Sejarah agar dapat di terbitkan sebagai pustaka baru yang dapat digunakan sebagai referensi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

 

 

---oooooOOOOooooo---